کارکرد ھارمونى در موسیقى مدرن

“کارکرد ھارمونى در موسیقى مدرن”

مدرس: احسان صبوحى

مدت دوره: ٨ جلسه
شروع دوره: ۶ مرداد

سرفصل مباحث این هشت جلسه:

جلسه اول:
خداحافظى با ھارمونى کلاسیک، پیدایش جایگزین ھای دیگر آن ( با نگاھى به آثار واگنر، دبوسى، اسکریابین )
جلسه دوم:
قاعده ھای نظم نوین ھارمونى، بایدھا و نبایدھا!
جلسه سوم:
آکوردھاى نوین موسیقى ( ھارمونى ھای کوارتال، سکوندال، خوشه ای، نھم، یازدھم، تیرسى بدون محور )
جلسه چھارم:
نقش ھارمونى در موسیقى دودکافونیک ( با نگاھى به آثار شونبرگ و آلبان برگ و اشتوک ھاوزن )
جلسه پنجم:
نقش ھارمونى در موسیقى ملى و آھنگسازان ملّی ( با نگاھى به آثار بلا بارتوک، استراوینسکى، مرتضى حنانه )
جلسه ششم:
کارکرد ھارمونى در موسیقى مینیمال (با نگاھى به آثار استیو رایش و فیلیپ گلس )
جلسه ھفتم:
جایگاه ھارمونى در موسیقى کنکرت و تجربى(بانگاھى به آثارجان کیج )
جلسه ھشتم:
در جستجوى ھارمونى شخصى (ھارمونى به مثابه زبان شخصى )

به اشتراک بگذارید
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
۰Share on Facebook
Facebook
۰Email this to someone
email