برای کلاس های کنکور آکادمی پنچ خط, سایت جداگانه ای با آدرس www.5khat-art.ir در نظر گرفته شده که می توانید با ورود به این سایت, تمامی اطلاعات مربوط به برگزاری کلاس های کنکور کارشناسی هنر و همچنین کارشناسی ارشد موسیقی این مجموعه را مطالعه کنید.