square برنامه تمرینات ارکستر

تمرینات ارکستر هفته ای یکبار بوده که در روزهای پنجشنبه ساعت ۱۳ – ۱۰ در گروه بالای ۱۵سال و ساعت ۱۷ – ۱۴ در گروه زیر ۱۵سال برگزار می شود.

square2 تمرینات شامل دو بخش می باشد

در بخش اول نوازندگان به دو گروه سازهای زهی و بادی تقسیم شده و هرکدام بطور جداگانه و مستقل با مربیان ارکستر روی نکات تکنیکی مربوط به قطعات از قبیل انگشت گذاری ، آرشه کشی و… تمرین می کنند و سپس در بخش دوم گروه های زهی و بادی با یکدیگر ترکیب شده و کل ارکستر باهم به تمرین بر روی قطعات می پردازند.