square تمرین ارکسترها در هفته یک روز بوده که روزها و ساعات تمرین آنها به شرح زیر است:
  • ارکستر شماره ۱: پنجشنبه­ از ساعت ۱۱ الی ۱۴
  • ارکستر شماره ۲: جمعه­ از ساعت ۱۱ الی ۱۴
  • ارکستر شماره ۳: پنجشنبه ­از ساعت ۱۴.۳۰ الی ۱۷