چند توصیه برای آزمون ورودی ارکستر

square ۱- انتخاب قطعه :

قطعه ای را انتخاب کنید که با آن راحت بوده و بتوانید در آن احساس و تکنیک خود را به خوبی نشان دهید . بهتر است قطعه ای اجرا کنید که خیلی دشوار نبوده و با آن درگیری تکنیکی نداشته باشید.

square2 ۲- ورق زدن نت :

اگر تعداد صفحات نت قطعه ای که اجرا می کنید زیاد است و ورق زدن آن باعث ایجاد وقفه در اجرایتان می شود بهتر است نتها را کپی کرده و کنار هم بچسبانید تا نیاز به ورق زدن نداشته باشید.

square3 ۳- امتحان دشیفر:

در آزمون ورودی ارکستر به نوازندگان نت جدیدی داده می شود که باید آنرا دشیفر کرده و در همان لحظه اجرا نمایند که این بخش یکی از پر استرس ترین موارد آزمون های ارکستر است . برای آنکه بتوانید دشیفر خود را تقویت کنید باید در تمرینهای خود قطعات متعددی را با سرعت، متر و ریتمهای مختلف بنوازید تا برای اجرای هر قطعه ای که از شما خواسته شده آماده باشید.

square ۴- کاهش استرس :

سعی کنید قبل از آزمون استراحت کافی داشته و با آمادگی کامل به جلسه آزمون بروید تا بتوانید بر استرس خود غلبه کنید.

square2 ۵- گرم کردن دست :

قبل از ورود به جلسه امتحان حتما تمرین کرده و با اجرای گام دستها و انگشتان خود را گرم کنید.

بعد از آنکه آزمون ورودی را با موفقیت گذراندید و وارد ارکستر شدید، به زودی لذت اجرا با تعداد زیادی از نوازندگان دیگر را تجربه خواهید کرد و مزایای فراوان و دور از دسترس آنرا احساس خواهید کرد.